Aktualności
 Home
 Aktualności
 Nabór pracowników

SLZMiUW
 Siedziba główna
 Jednostki terenowe
 Biura terenowe

Realizacje
 Bieruń
 Bijasowice
 Chełm
 Słupsko
 Kaniów

Archiwum

Wyniki przetargów
 Przetargi

Licznik odwiedzin
 348583 odwiedzających

SZMiUW  
26.09.2008, 14:46


SLZMiUW  
08.06.2005, 10:32
 

                                                    http://bip.silesia-region.pl/szmiuw/

 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach jest samorządową jednostką budżetową działającą na podstawie Uchwały Nr I/15/10/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28.12.1999 roku w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Częstochowie, w Bielsku Białej i utworzenie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pełni funkcję administratora wód i urządzeń wodnych dla których Marszałek Województwa Śląskiego jest organem właścicielskim w myśl art. 11 ust. 1 pkt 4 Prawa Wodnego /Dz.U. nr 115 poz.1229 z późniejszymi zm/.

Zakres działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne / Dz.U.z roku 2001 Nr 115 poz.1229 z późniejszymi zm./ wprowadziła szereg zmian w podziale urządzeń wodnych, prawie własności wód oraz uprawnień i obowiązków w zakresie administrowania wodami i urządzeniami melioracyjnymi.
W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego obowiązki i zadania wynikające z Ustawy Prawo Wodne wykonuje Śl. Z.M.i U.W. w zakresie:

 • utrzymania urządzeń melioracji wodnych i podstawowych / wały przeciwpowodziowe , kanały, zbiorniki wodne, budowle i urządzenia piętrzące i przepompownie/,
 • utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy,
 • programowania, planowania i nadzorowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
 • gospodarowania w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa gruntami pokrytymi wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
 • utrzymania i prowadzenia magazynów przeciwpowodziowych stanowiących własność samorządu województwa,
 • prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,
 • uczestniczenia w postępowaniach wodnoprawnych jako strona w sprawach dot. urządzeń melioracji podstawowych i wód dla których Marszałek Województwa Śląskiego wykonuje prawa właścicielskie,
 • prowadzenia uzgodnień dokumentacji dot. wód dla których Marszałek Województwa Śląskiego wykonuje prawa właścicielskie,
 • uczestniczenia w działaniach na rzecz ochrony przed powodzią,
 • przekazywania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą przemysłową, rolną i komunalną z energetyką wodną i działalnością rekreacyjną,
 • współpracy z organami administracji rządowej i organami samorządowymi w zakresie utrzymania wód publicznych i urządzeń melioracji wodnych,
 • udziału w posiedzeniach Zespołów Uzgodnień Dokumentacji,
 • programowania, planowania i wspomagania procesu realizacji obiektów małej retencji.

 

 

  
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Katowice, ul. Jesionowa 9a ©, 2005